จังหวัดเชียงราย

0 Comments

จังหวัดเชียงราย เป็น จังหวัดที่ตั้งอยู่ในภาคเหนือของประเทศไทย ตั้งอยู่ทางตอนเหนือสุดของประเทศไทยชายแดนทางภูมิศาสตร์กับพม่าและลาวในภาคเหนือและตะวันออกจังหวัดพะเยาและลำปางในภาคใต้และจังหวัดเชียงใหม่จังหวัดเชียงรายจังหวัดเชียงรายเป็นพื้นที่ดั้งเดิมของคนไทย ทุกวันนี้พื้นที่ของจังหวัดเชียงรายประกอบด้วยเมืองที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์มาตั้งแต่ยุคก่อตั้ง หิรัญนครนคร, เชียงแสนและอาณาจักรล้านนาเช่นเนียงยาง, เชียงแสนและเชียงราย

ปัจจุบันเชียงรายแบ่งออกเป็น 18 อำเภอที่มีแม่น้ำกกแม่น้ำอิงแม่น้ำรวกและแม่น้ำโขงเป็นแม่น้ำสายสำคัญ ที่ตั้งของจังหวัดเชียงรายตั้งอยู่ที่ชุมทางของ 3 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทยพม่าและลาวหรือที่รู้จักกันในชื่อสามเหลี่ยมทองคำ ในอดีตเป็นแหล่งผลิตฝิ่นที่สำคัญของโลก ในปัจจุบันจังหวัดเชียงรายเป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของประเทศไทยโดยมีจำนวน 2018 คนเป็นอันดับสองในภาคเหนือ รองจากเชียงใหม่ประมาณ 3,600,000 คนคิดเป็นชาวต่างชาติ 620,000 คน

สร้างรายได้ให้กับจังหวัดประมาณ 28,500 ล้านบาทโดยมีสนามบินประจำจังหวัดซึ่งเป็นท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเศรษฐกิจของเชียงรายมาจากการเกษตรเป็นหลัก จากการเกษตรป่าไม้และประมงมูลค่ารวมกว่า 32,500 ล้านบาท

เชียงรายมีประวัติอันยาวนาน เป็นที่ตั้งของหิรัญนครนครเชียงแสนซึ่งเป็นเมืองหลวงก่อนการเกิดของอาณาจักรล้านนาที่มี “คำเมือง” เป็นภาษาท้องถิ่นที่มีลักษณะเฉพาะทั้งในด้านศิลปะวัฒนธรรมประเพณีที่มีความหลากหลายในล้านนาไทใหญ่ ประเพณีไทเขินและไทลื้อ

จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงราย

Chiang Rai Province is a province located in the north of Thailand. Located in the northernmost of Thailand, geographical border with Myanmar and Laos in the north and east, Phayao and Lampang provinces in the south and Chiang Mai province, Chiang Rai province, Chiang Rai province is the traditional area of ​​Thai people.

Currently, Chiang Rai is divided into 18 districts with the Kok River, Ing River, Ruak River and Mekong River as important rivers. Location of Chiang Rai Province is located at the junction of 3 countries

Generate income for the province around 28,500 million baht, with the provincial airport which is Mae Fah Luang Airport. Chiang Rai’s economy is mainly from agriculture. From agriculture, forestry and fishery, with a combined value of over 32,500 million baht.

Chiang Rai has a long history Is the location of Hiran Nakhon, Chiang Saen, the capital before the birth of the Lanna Kingdom, with “Kham Mueang” a local language that is unique in both the arts, culture and traditions that are diverse in Lanna Tai Yai Thai Khen and Tai Lue traditions.

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Countries in the world

ใส่ความเห็น