จังหวัดนครพนม

0 Comments

จังหวัดนครพนม เป็นจังหวัดชายแดนที่ตั้งอยู่ตามแนวชายฝั่งด้านขวาของแม่น้ำโขง ตรงข้ามกับท่าเรืออำเภอคำม่วนของลาวนครพนมเป็นจังหวัดที่ประดิษฐานพระธาตุพนมศักดิ์สิทธิ์และโบราณ ซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ (กระดูกอก) ของพระพุทธเจ้า (พระภิกษุ) และนับเป็นพระธาตุแห่งนครพนม

เป็นที่สักการะทั้งชาวไทยและชาวลาวบนฝั่งแม่น้ำโขงเป็นเวลาหลายพันปี พระธาตุพนมประดิษฐานอยู่ในอำเภอธาตุพนมตั้งอยู่ 52 กิโลเมตรจากเมืองนครพนมจังหวัดนครพนมมีพื้นที่ประมาณ 5,502.670 ตารางกิโลเมตร ระยะทางจากกรุงเทพประมาณ 740 กิโลเมตร นอกจากนี้เมืองนครพนมยังมีพระธาตุนครประดิษฐานเป็นพระธาตุเมือง จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเดิมทีเคยเป็นวัดที่เคยใช้เป็นที่ประดิษฐานของผู้ว่าราชการนครพนมในอดีต

สภาพทั่วไปของจังหวัดนครพนมเป็นที่ราบ ด้วยที่ราบสูงและภูเขาบางแห่งมีแม่น้ำสายสั้น ๆ ไหลผ่านจากแม่น้ำโขงเพื่อหล่อเลี้ยงความอุดมสมบูรณ์ภายในพื้นที่พื้นที่ส่วนใหญ่ของแม่น้ำโขงไหลผ่าน นครพนมจึงถือว่าเป็นจังหวัดที่มีแหล่งน้ำสมบูรณ์มาก แม่น้ำโขงทอดยาวไปทางทิศตะวันออกระหว่างชายแดนไทยกับลาว

จังหวัดนครพนมมีจุดตรวจ 6 จุดสู่ประเทศลาวจุดตรวจถาวร 2 จุดและจุดบรรเทาภัย 4 จุด จุดข้ามที่สำคัญและเป็นสากลคือสะพานมิตรภาพไทย – ลาวแห่งที่ 3 ซึ่งเป็นประตูสู่อินโดจีน

จังหวัดนครพนม

the Mekong River. Opposite the seaport Khammouane District of Laos Nakhon Phanom is a province that enshrines sacred and ancient Phra That Phanom. Which is the Buddha’s relics enshrined (Chest bone) of the Lord Buddha (Monk Khodom) and counted as the relics of Nakhon Phanom.

It is a place of worship for both Thais and Laotians on the banks of the Mekong River for thousands of years. Phra That Phanom enshrined in That Phanom District Located 52 kilometers from the city of Nakhon Phanom, Nakhon Phanom Province, with an area of ​​approximately 5,502.670 square kilometers. The distance from Bangkok is about 740 kilometers.

The general condition of Nakhon Phanom province is plains. With a plateau and some mountains With a short river branched from the Mekong River to nourish fertility within the area Most areas of the Mekong River flow through. Nakhon Phanom is therefore considered a province with a very complete water source. On the east, the Mekong River stretches between the border between Thailand and Laos.

Nakhon Phanom Province has 6 checkpoints to Laos, 2 permanent checkpoints and 4 relief points. The most important and international crossing point is the 3rd Thai-Laos Friendship Bridge, which is the gateway to Indochina.

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Countries in the world /

ใส่ความเห็น