จังหวัดบึงกาฬ

0 Comments

จังหวัดบึงกาฬ เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยตอนบน ห่างจากกรุงเทพฯ 765 กิโลเมตรจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติจังหวัดบึงกาฬ 2554 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2554

โดยแยกอำเภอบึงกาฬ อำเภอเซกา อำเภอโซ่พิสัย ออกจากการปกครองของจังหวัดหนองคาย จังหวัดบึงกาฬจัดตั้งขึ้นเป็นจังหวัดที่ 71 ของประเทศไทยเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญในจังหวัดแม่น้ำโขง

ปี 1814 สร้าง “วัดศรีสุนันทามหาอาราม” ซึ่งต่อมาเป็นที่รู้จักในนาม “วัดตรีภูมิ” ซึ่งพบจารึกศิลาจารึกในวัดนี้แปลเป็น “พระพุทธศาสนาหลังจากที่เสียชีวิตในปี พ.ศ. 2357 สมเด็จพระเจ้าหงส์สวัสดิ เมืองที่นี่ “ชัยสัจธรรมอู่ทอง” ในปีจันทกตรงกับปีมะเดื่อในเดือนที่ 4 ของราม 11 ตอนเย็นวันอังคาร

ภายนอกมีอาญาเจ้าวังหน้าเสนาอำมาตย์สิบร้อยน้อยใหญ่และครุฑ สมเด็จเจ้าพุทธ ตั้งใจที่จะเป็นพระพุทธศาสนาเสมอดังนั้นจึงตั้งชื่อวัดนี้ว่า “วัดศรีสุนันทามหาราชา” ตามกฎหมายของกษัตริย์ ซึ่งมีความคิดที่ตั้งอยู่ในพระพุทธศาสนาประสบความสำเร็จในปีของเดือนพระจันทร์เต็มดวงพระจันทร์เต็มดวงในวันจันทร์ความปรารถนาทั้งหมดของเรา

จังหวัดบึงกาฬ

จังหวัดบึงกาฬ

Bueng Kan Province Is a province in the northeastern region of upper Thailand. 765 kilometers away from Bangkok, established under the Bueng Kan Province Act 2011, effective from 23 March 2011.

By Amphoe Bueng Kan Intersection, Seka District, So Phisai District Exit the administration of Nong Khai province. Bueng Kan was established as the 71th province of Thailand, an important tourism province in the Mekong River Province.

In the year 1814, the construction of “Wat Sri Sunantha Maha Monastery” which came to be known as “Triphoom Temple” which found the inscription of this temple, translated into “Buddhism after death in the year 1814, King Swan Swasti, the city here” Chai Satchatham Uthong “in the year of Chantok falls on the year of Figs in the 4th month of Ram 11 on Tuesday evening.

Outside, there are criminals, Chao Na Na Sena, Amat, Ten hundred, large and small, and Garuda Buddha Intend to be Buddhism always, therefore named this temple “Wat Sri Sunandha Maharaja” according to the law of the King Which has the idea set in Buddhism succeeded in the year of the month of the full moon, full moon on monday, all our wishes.

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Countries in the world /

ใส่ความเห็น