จังหวัดมหาสารคาม

0 Comments

จังหวัดมหาสารคาม ถือเป็นโบราณสถานที่สำคัญมานับพันปี เนื่องจากหลักฐานทางโบราณคดีพบว่าได้รับอิทธิพลจากพระพุทธศาสนามาตั้งแต่ช่วงปลาย คุปตะ และยุค ปัลลวะ ของอินเดียผ่านพุกามในรูปแบบของศิลปะทวาราวดีตามพื้นที่ (โคกพระ) เมืองกันทรวิชัย

พบหลักฐานต่าง ๆ เช่น พระพุทธรูปยืน พระประธานเมืองหมิง และแผ่นไม้วีเนียร์ดินเผา ในพื้นที่อำเภอนาดูนเมืองนครจำปาพบได้ทั้งเครื่องปั้นดินเผาดินเผาและพระบรมธาตุนอกจากนี้เขายังได้รับอิทธิพลจากพราหมณ์ผ่านชาวเขมร ในสมัยลพบุรีเช่น กู่สันตรัตน์ กู่บ้านเขวาบ้านแดงและกู่อื่น ๆ รวมถึงรูปเขมรและเครื่องปั้นดินเผาบนพื้นผิวโลกโดยทั่วไปในมหาสารคาม

มหาสารคามตั้งอยู่ตรงกลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีชนเผ่ามากมายเช่นชาวไทยพื้นเมืองที่พูดภาษาอีสาน คนไทยและชาวภูไทคนส่วนใหญ่เชื่อในพระพุทธศาสนา ปฏิบัติตามประเพณีจารีตประเพณี ซึ่งดำเนินธุรกิจด้านการเกษตรเป็นหลักดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายกลับไปกลับมา ช่วยพึ่งพากันและกันในแบบของชาวอีสานโดยทั่วไป

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม พ.ศ. 2408 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีคำสั่งให้พระราชทาน “บ้านลาดกุดยางใหญ่” แก่เมืองมหาสารคาม ด้วยการแยกพื้นที่และประชาชนประมาณสองพันคนจากร้อยเอ็ดและปล่อยให้ท้าวมหาชัย (ท้าวพร้าวภูพูนนท์ต้นกำเนิดของพะพุทธานนท์มหาสารคาม) เหมือนพระเจริญรัชดาผู้ปกครองท้าวบัวทองซึ่งขึ้นอยู่กับร้อยเอ็ด

จังหวัดมหาสารคาม

จังหวัดมหาสารคาม

The city of Maha Sarakham is considered an important historic site for thousands of years. Since archaeological evidence has been

influenced by Buddhism since the end of Gupta and India’s Pallava period through Bagan in the form of Dvaravati art in the area (Khok Phra), Kantharawichai City.

Found evidence such as standing Buddha images The principal Buddha statue in Ming And terracotta veneer sheets In the area of ​​Na Dun

district, Nakhon Champa city, it can be found in both earthenware and relics.

Maha Sarakham is located in the middle of the northeast region, with many tribes such as native Thai people who speak northeastern languages. Thai and Phu Thai people, most people believe in Buddhism. Abide by tradition Which operates mainly agricultural business, lives simply and back and forth Help each other in the northeast in general.

On 22 August 1865, King Rama VI ordered the royal assembly “Ban Lad Kut Yang Yai” to the city of Maha Sarakham By separating the area and approximately two thousand

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Countries in the world /

ใส่ความเห็น