จังหวัดสกลนคร

0 Comments

จังหวัดสกลนคร หรือชื่ออื่นคือ “หนองหานหลวง” เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนตั้งอยู่ในลุ่มน้ำสกลนคร และเป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2

ซึ่งเป็นแหล่งชุมชนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์จนถึงปัจจุบันนอกจากนี้จังหวัดสกลนครเป็นเมืองโบราณที่มีความสำคัญและหลากหลายในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ประวัติศาสตร์สังคมการเมืองศาสนาและวัฒนธรรมทั้งในระดับประเทศและระดับท้องถิ่น

และเป็นศูนย์กลางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และศูนย์การศึกษาซึ่งเป็นที่ตั้งของสถาบันการศึกษาขนาดใหญ่ในกลุ่มจังหวัดสนุก (สกลนครนครพนมและมุกดาหาร)

สกลนครตั้งอยู่ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 647 กิโลเมตรมีพื้นที่ทั้งหมด 9,605 ตารางกิโลเมตร แบ่งออกเป็นเขตการปกครอง 18 เขต ได้แก่ อำเภอเมืองสกลนคร อำเภอกุสุมาลย์ อำเภอกุดบาก อำเภอ พรรณานิคม อำเภอวาริชภูมิ อำเภอส่องดาว อำเภอสว่างแดนดิน อำเภอวานรนิวาส อำเภออากาศอำนวย อำเภอบ้านม่วง อำเภอพังโคน อำเภอคำตากล้า อำเภอนิคมน้ำอูน อำเภอเต่างอย อำเภอโคกศรีสุพรรณ อำเภอเจริญศิลป์ อำเภอโพนนาแก้ว และอำเภอภูพาน

และอำเภอภูพานปัจจุบันเป็นจังหวัดท่องเที่ยวที่สำคัญของภาคอีสาน โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงภูมิศาสตร์ภูไทศิลปะและวัฒนธรรมอีสานล้านช้างและภูมิทัศน์ที่สวยงาม

จังหวัดสกลนคร

จังหวัดสกลนคร

Sakon Nakhon or other name is “Nong Han Luang” is a province in the upper northeast region, located in the Sakon Nakhon River Basin. And is the operation center of the group of the upper northeast province 2

Which is a community from prehistoric times to the present. In addition, Sakon Nakhon Province is an ancient city that is important and diverse in various fields, especially in the natural environment. Social, political, religious, and cultural history, both nationally and locally

And is the center of human resource development and education center, which is the location of a large educational institution in the group of Sanook province (Sakon Nakhon, Nakhon Phanom and Mukdahan)

Sakon Nakhon is located approximately 647 kilometers from Bangkok with a total area of ​​9,605 square kilometers. Divided into 18 administrative divisions, namely Mueang Sakon Nakhon District Kusuman District, Kut Bak District, Phanna Nikhom District, Waritchaphum District

And Phu Phan District, which is currently an important tourist province of Isan Especially geographic tourism, Phu Thai, northeastern Lan Xang art and culture and beautiful landscapes.

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Countries in the world /

ใส่ความเห็น