จังหวัดยโสธร

0 Comments

จังหวัดยโสธร เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างของประเทศไทย เดิมชื่อบ้านสิงห์ท่าเมืองยโสธรเป็นเมืองเก่าบนฝั่งแม่น้ำชี ที่มีประวัติยาวนานกว่า 200 ปี

ก่อตั้งขึ้นโดยคณะปฏิวัติจอมพลถนอมกิตติขจรตามประกาศของคณะปฏิวัติฉบับที่ 70 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2515 ซึ่งแยกอำเภอยโสธรอำเภอกุดชุมอำเภอเลิงนกทาอำเภอคำเขื่อนแก้วมหาชัยชัยและอำเภอป่าพะเยา จากอุบลราชธานีและตั้งขึ้นร่วมกันเป็นยโสธรและมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2515 โดยที่ไชยาทัตสุนทรสุนทรพิพัฒน์เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรคนแรก

มีสัญญาณของการสร้างชุมชนโดยการขุดคูเมืองรอบ ๆ จากนั้นนำดินที่ขุดขึ้นมาสร้างสันเขารอบ ๆ บริเวณพร้อมกับคูในจังหวัดยโสธรพบการตั้งถิ่นฐานในช่วงพุทธศตวรรษที่ 11-16 เช่นบ้านตาดทองบ้านขุมเงินอำเภอเมืองยโสธรบ้านโนนเมืองน้อยอำเภอเมืองจังหวัดเลย , คำเขื่อนแก้ว, บ้านบึงแก, บ้านคูซอง, บ้านหัวเมือง, บ้านบากเรือ, อำเภอมหาชนะชัย, บ้านพลโพน, บ้านน้ำอ้อม, บ้านร่วม, บ้านรวม, บ้านโพน, บ้านโพนเมือง, อำเภอค้อวัง

ในชุมชนดังกล่าวมีสิ่งประดิษฐ์ร่วมสมัยกับศิลปะของ Amrawi, Dvaravati และลพบุรี และตามตำนานของนิทาน Orangkha (พระธาตุพนม) ยังคงมีข้อความที่ชาวสะเดาตาดทองนำสิ่งของมาช่วย สะเดาตาดทองเป็นบ้านของตาดทองและบ้านสะเดาต. ตาดทองอ. เมืองยโสธร

จังหวัดยโสธร

Yasothon is a province in the lower northeastern region of Thailand. Formerly known as Ban Sing Tha, Mueang Yasothon is an old town on the banks of the Chi River. With a history of more than 200 years

Founded by the Revolutionary Council, Field Marshal Thanom Kittikachorn, according to the Announcement of the Revolutionary Council No. 70, dated 6 February 1972, which separates Yasothon District, Kudchum District, Loeng Nok Tha District, Kham Khuean Kaew, Mahachaichai and Pa Phayao District. From Ubon Ratchathani and set up jointly as Yasothon and effective since March 1, 1972, with Chaiyathat Sunthorn Sunthornphiphat, the first governor of Yasothon

There are signs of building a community by digging a moat around, then dig the soil to build a ridge around the area together with the ditch in Yasothon province, found settlement in the 11-16th century, such as Ban Tat Thong, Ban Khum Ngeon Mueang Yasothon District, Ban Non Mueang Noi, Mueang District, Loei Province, Kham Khuean Kaeo, Ban Bueng Kae, Ban Khu Sung, Ban Hua Mueang, Ban Bak Ruea, Amphoe Maha Chana Chai, Ban Phon Phon, Ban Nam Om, Ban Ruam, Ban Phon, Ban Phon, Ban Phon City, Kho Wang District

In the community there are contemporary artifacts from the art of Amrawi, Dvaravati and Lop Buri, and according to the legend of the Orangkha tales (Phra That Phanom), there is still a message that the Sadao Tat Thong people bring things to help. Sadao Tat Thong is the house of Tat Thong and Sadao house. Tatthong, Mueang Yasothon District

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Countries in the world /

ใส่ความเห็น