จังหวัดสุรินทร์

0 Comments

จังหวัดสุรินทร์ เป็นเมืองโบราณที่มีประวัติศาสตร์อันยาวนาน มีวัฒนธรรมที่สืบทอดกันมาตั้งแต่สมัยโบราณจนถึงปัจจุบัน สิ่งที่ดูเหมือนจะเป็นหลักฐานชัดเจนคือคูเมือง 3 ชั้นที่มีเนินดินเป็นกำแพง สันนิษฐานว่าเป็นด่านหน้าของเขมรเช่นเดียวกับจอมพล

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จฯ พระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้กรมหลวงเมืองบรมราชชนนีจังหวัดนครสวรรค์ลงวันที่ 9 ธันวาคม 2469 ดังนี้

สุรินทร์เป็นเมืองที่สร้างขึ้นอย่างมั่นคงในอดีต คูเมืองแบ่งออกเป็น 3 ระดับโดยมีเนินดินเป็นกำแพงเมือง อาจเป็นเพราะเป็นเมืองด่านหน้าทั้งในทิศตะวันออกและทิศใต้ซึ่งมีหลายช่องทางข้ามเนินเขาไปสู่จังหวัดสุรินทร์ ได้แก่ ปราสาทตาแม่น้ำ, ช่องสามก๊ก, ช่องดอนแก้วและอื่น ๆ

ซึ่งมีเส้นทางไปสู่เมืองศรีโสภณและเมืองยังมีคนและเกวียนเดินอยู่ทุกช่อง แต่วิธีที่ยากอาจสะดวก แต่กล่องทาโก้ต่อมาทางทิศตะวันตกซึ่งกรมทางหลวงได้ทำงานแล้วสุรินทร์เป็นพื้นที่ลุ่ม น้ำท่วมตลอดทั้งปี แต่ยังคงสามารถทำฟาร์มขนาดใหญ่ได้ประเทศกำลังจะเติบโตเพราะเป็นปลายทางรถไฟด้วยทาวน์เฮ้าส์ที่คึกคักไม่ด้อยกว่าอุบลและอีกหลายแห่งกำลังถูกสร้างและสร้างขึ้น

จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

Surin is an ancient city with a long history. There is a culture inherited from ancient times to the present. What appeared to be clear evidence is a 3-story moat with a mound as a wall. Assumed that it was the outpost of Khmer, as Chom Phon.

Her Royal Highness Prince Boribhat Sukhumphan Krom Phra Nakhon Sawan Worawin Compose Dedicated to Her Royal Highness Krom Phraya Damrong Rajanupab In the report of inspecting the Isan and Nakhon Ratchasima provinces dated 9 December 1926 as follows

Surin is a city built firmly in the past. There are 3 levels of moats with a mound as a city wall. Probably because it is seen as an outpost town in both the east and the south, which has many channels across the hill towards Surin province, namely Prasat Ta Menam, Chong Samok, Chong Don Kaew etc.

Which has a path to Si Sophon and the city There were still people and wagons walking in every compartment. But a difficult way Probably convenient but tako box Later west Which the Department of Road has already worked Surin is a lowland area. Flood throughout the year But still able to farm a large field, the country is about to grow Because it’s a train destination With a bustling townhouse not inferior to Ubon And many more are being built and being built

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Countries in the world /

ใส่ความเห็น