0 Comments

จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี ในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นสตูลเป็นเพียงตำบล […]

0 Comments

จังหวัดตรัง

จังหวัดตรัง ในอดีตเคยเป็นเมืองท่าการค้ากับต่างประเทศเนื […]

0 Comments

จังหวัดสมุทรปราการ

สมัยอยุธยามีชื่อว่า จังหวัดสมุทรปราการ ในกฎหมายตราสามดว […]

0 Comments

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง ในสมัยทวารวดีผู้คนได้ตั้งถิ่นฐานเป็นเมือ […]

0 Comments

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นจ […]

0 Comments

จังหวัดสุโขทัย

จังหวัดสุโขทัย เป็นจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย มีอาณาเ […]

0 Comments

จังหวัดราชบุรี

จังหวัดราชบุรี ดินแดนแห่งวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองและสายหม […]

0 Comments

จังหวัดสระแก้ว

จังหวัดสระแก้ว เป็นเมืองหน้าด่านมักเป็นทางผ่านของทหารใน […]