จังหวัดราชบุรี

0 Comments

จังหวัดราชบุรี ดินแดนแห่งวัฒนธรรมลุ่มน้ำแม่กลองและสายหมอกแห่งเทือกเขาตะนาวศรีเป็นหนึ่งในจังหวัดทางภาคตะวันตกตอนกลางที่มีภูมิประเทศหลากหลาย จากที่ราบลุ่มลุ่มแม่น้ำแม่กลองที่อุดมสมบูรณ์พื้นที่เพาะปลูกพืชผักและผลไม้เศรษฐกิจนานาชนิดจนถึงพื้นที่สูงเทือกเขาตะนาวศรีทอดยาวทางทิศตะวันตกติดชายแดนไทย – พม่า

จากตำนานและหลักฐานทางประวัติศาสตร์ทำให้สันนิษฐานได้ว่าราชบุรีเป็นหนึ่งในหัวเมืองที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดของดินแดนสุวรรณภูมินับตั้งแต่สมัยที่พระเจ้าอโศกมหาราชแห่งอินเดียได้เผยแผ่พระพุทธศาสนาเข้ามาในภูมิภาคประมาณปี พ.ศ. 218

นครปฐมหรือที่เรียกกันว่า “ทวารวดี” ราชบุรียังคงเป็นที่พบปะของพ่อค้า – แม่ค้ามา แต่โบราณ ยังเป็นเมืองหน้าด่านที่ติดต่อกับพม่า ราชบุรีเป็นดินแดนที่มีความหลากหลายทางเชื้อชาติมากที่สุดแห่งหนึ่ง

ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศตะวันตกประมาณ 110 กิโลเมตรเป็นที่ตั้งของจังหวัดราชบุรี ดินแดนที่โอ่งเคลือบลายมังกรและผ้าบ้านไร่หรือผ้าขาวม้าอันเลื่องชื่อมาจากชาวบ้านที่ไม่ใช่คนในพื้นที่เข้าใจว่าอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผาและการทอผ้าหัตถกรรมท้องถิ่นเป็นเพียงผลงานบางส่วนที่สะท้อนให้เห็นถึงความหลากหลายของราชบุรีที่มีร่องรอย ประวัติศาสตร์สังคมและวัฒนธรรม

จังหวัดราชบุรี

จังหวัดราชบุรี

Ratchaburi, the cultural land of the Mae Klong River Basin and the mist of the Tanaosri mountain range It is one of the central western provinces with diverse terrain. From low plains Rich Mae Klong River Valley The cultivation area of ​​various kinds of economic vegetable and fruit crops To the highlands, the Tanaosri Mountains stretching in the west to the Thai-Burma border.

From legends and historical evidence Make it assumed that Ratchaburi has been one of the most prosperous districts of the Suvarnabhumi Region since the time when King Ashoka the Great of India

spread Buddhism into the region around the year 218 BC. Nakhon Pathom or where it was called “Dvaravati” Ratchaburi was still a meeting place for merchants

About 110 kilometers from the west of Bangkok is the location of Ratchaburi. The land from which the dragon-coated jar and the famous Ban Rai cloth or loincloth came from For non-local villagers, it is understood that the pottery industry and local handicraft weaving are just some of the works that reflect the diversity of Ratchaburi that traces its history, society and culture.

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Countries in the world /

ใส่ความเห็น