จังหวัดระยอง

0 Comments

จังหวัดระยอง เป็นจังหวัดในภาคตะวันออกของประเทศไทย เป็นจังหวัดที่มีรายได้ต่อหัวประชากรสูงที่สุดในประเทศ และผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดเป็นอันดับ 2 ของประเทศไทยเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีแหล่งท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากมาย และเป็นเมืองที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจมาก. ทั้งในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวและเกษตรกรรม

คำว่าระยองเพี้ยนมาจาก “ระยอง” ในภาษาชอง ได้สองความหมายคือย่านถนนหรือไม้ประดู่ นอกจากนี้ชื่อสถานที่ในระยองยังมาจากภาษาชองเช่นเพชะเมาแกลง

จากสถิติการลงทะเบียนในจังหวัดระยองปี 2561 พบว่าจังหวัดระยองประชากรทั้งหมด 723,316 คนชาย 355,539 คนร้อยละ 49.15 หญิง 367,777 คนร้อยละ 50.85 สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2562 จำนวน 585,316 คนจำแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ แรงงานในภาคเกษตร และแรงงานนอกภาคเกษตรซึ่งแบ่งเป็นแรงงานในภาคเกษตร 112,471 คนเป็นแรงงานในภาคเกษตรร้อยละ 19.22 และนอกภาคเกษตร 472,845 คนร้อยละ 80.78

จังหวัดระยอง

จังหวัดระยอง

Rayong is a province in the eastern part of Thailand. It is the province with the highest per capita income in the country. And gross provincial product is the number 2 in Thailand is a tourist city with many famous tourist attractions. And it is a city that is of great economic importance. Both in the tourism and agricultural industries.

The word Rayong is distorted from “Rayong” in Chong language, has two meanings: Yan Thanon or Mai Pradu. The name of the place in Rayong is also derived from the Chong language, for example, Phe Cha Mao, Klaeng.

From the registration statistics in Rayong Province in 2018, it was found that Rayong Province has a total population of 723,316 persons, 355,539 men, 49.15% women, 367,777 people, 50.85% at the end of the second quarter of 2019, 585,316 people classified into 2 categories: labor in the region. Agriculture And non-agricultural workers, which are divided into 112,471 agricultural workers, 19.22 percent of the agricultural workers and 472,845 percent of non-agricultural workers, 80.78 percent.

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Countries in the world /

ใส่ความเห็น