จังหวัดอ่างทอง

0 Comments

จังหวัดอ่างทอง ในสมัยทวารวดีผู้คนได้ตั้งถิ่นฐานเป็นเมืองขึ้นแล้ว แต่ไม่ใช่เมืองใหญ่มากหลักฐานที่หลงเหลืออยู่ในปัจจุบันคือคูเมืองที่บ้านคูเมืองตำบลห้วยไผ่อำเภอวงซึ่งนายบาเซลิเยร์นักโบราณคดีชาวฝรั่งเศสและเจ้าหน้าที่กรมศิลปากรได้ทำการสำรวจสันนิษฐานว่าเป็นเมืองโบราณในสมัยทวารวดี

ปัจจุบันบ้านคูเมืองอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอวาคาไปทางเหนือ 4 กิโลเมตรในสมัยสุโขทัย เข้าใจว่ามีถิ่นฐานอยู่เช่นกันและดินแดนอ่างทองก็ได้รับอิทธิพลจากสุโขทัยเช่นกันจากการสังเกตลักษณะของพระพุทธรูปสำคัญในท้องถิ่นในอ่างทองมีรูปปั้นสุโขทัยหลายองค์เช่นพระพุทธไสยาสน์วัดขุนอินทประมูล อำเภอโพธิ์ทองและพระพุทธไสยาสน์วัดป่าโมกวรวิหารอำเภอป่าโมก ฯลฯ

ต่อมาในสมัยอยุธยาตอนต้นสันนิษฐานว่าอ่างทองเป็นชานเมืองของอยุธยา เพิ่งได้รับการยกฐานะเป็นเมืองมีชื่อ “อำเภอเมืองวิเศษชัยชาญ” เมื่อประมาณ พ.ศ. 2127 โดยพระราชพงศาวดารได้กล่าวถึงชื่อเมืองวิเศษชัยชาญเป็นครั้งแรกว่าสมเด็จพระนเรศวรเมื่อครั้งทรงเป็นพระมหาอุปราชและสมเด็จพระอรรคทศรถได้ทรงยกกอง ไปรบกับพระยาพะสิมที่สุพรรณบุรีเขาเดินทางโดยเรือจากอยุธยา

ทำพิธีเหยียบชัยภูมิที่ตำบลหลุมพลีเขาไปอยู่ในอำเภอวิเศษชัยชาญซึ่งชุมพลจึงสันนิษฐานว่าวิเศษชัยชาญได้ตั้งเมืองในดินแดนของพระมหาธรรมราชา เมืองวิเศษชัยชาญในเวลานั้นตั้งอยู่บนฝั่งตะวันออกของแม่น้ำน้อยปัจจุบันหมู่บ้านนี้เรียกกันว่า “บ้านชวน” แสดงว่าเคยเป็นเจ้าเมืองมาก่อน

การคมนาคมไปมาระหว่างแม่น้ำน้อยและแม่น้ำใหญ่ (คือแม่น้ำเจ้าพระยา) การเดินทางไม่สะดวกจึงย้ายที่ตั้งเมืองไปที่บ้านห้าที่วัดไชยสงคราม (วัดกระเจา) ทางฝั่งขวาหรือตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยาควบคู่ไปด้วย ขนานนามความเจริญของเมืองใหม่ว่า“ เมืองอ่างทอง”

จังหวัดอ่างทอง

จังหวัดอ่างทอง

Ang Thong Province During the Dvaravati period, people have settled as a city. But not a very big city, the evidence that remains today is the moat at Ban Khu Mueang, Huai Phai Subdistrict, Wong District, which Mr. Baselier, French archaeologist and fine arts department officials have surveyed assumed that it was an ancient city in the period. Dvaravati

At present, Ban Khu Mueang was 4 kilometers north of the Waka district office during the Sukhothai period. Understand that there are also settlements and Ang Thong land was influenced by Sukhothai as well by observing the characteristics of important local Buddha images. Pho Thong District and Reclining Buddha Image, Pa Mok Worawihan Temple, Pa Mok District, etc.

Later in the early Ayutthaya period it was assumed that Angthong was a suburb of Ayutthaya. Recently raised as a famous city “Muang Wiset Chai Chan District” about 2127 BC by the royal chronicle of the first time mentioning the name of Wiset Chai Chan

The ceremony was treading Chaiyaphum at Tambon Lum Phli Khao in Wiset Chai Chan District, where Chumpon assumed that Wiset Chai Chan set up a city in the land of Phra Maha Thammarat. Wiset Chai Chan at that time was located on the eastern bank of the Noi River, now the village is known as “Ban Chuan”, indicating that it used to be the governor before.

Transportation between the Little River and the Great River. (Ie the Chao Phraya River) travel is not convenient, therefore relocating the city to Baan Five at Wat Chai Songkhram (Wat Krachao) on the right or west side of the Chao Phraya River along with Dubbed the prosperity of the new city as “Ang Thong City”

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Countries in the world /

ใส่ความเห็น