จังหวัดปัตตานี

0 Comments

จังหวัดปัตตานี ในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นสตูลเป็นเพียงตำบลหนึ่งในเมืองสายบุรีเรียกว่ามูเกมสตูล ประวัติศาสตร์เมืองสตูลเกี่ยวข้องกับเมืองไทรบุรี ดังปรากฏในพระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์รัชสมัยพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยว่า“ ตามข้อความที่ปรากฏข้างต้น

แสดงให้เห็นว่าในเวลานั้นเมืองไทรจะเห็นว่าแยกออกเป็นสองกลุ่มคือเจ้าพระยาสายพรานกลุ่มหนึ่งและพระยาอภัยนุราชจะท่องตัวเองไปที่เมืองนครศรีธรรมราชโดยเฉพาะเมื่อพระยาอภัยนุราชขึ้นเป็นเจ้าเมือง สตูล. ซึ่งเขตแดนติดต่อกับนครศรีธรรมราชมากกว่าสายบุตรพระยาอภัยนุราชเจ้าเมืองสตูลสองปีถึงแก่กรรม

ใครจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสตูลต่อไปในชั้นนั้นไม่พบจดหมายเหตุ แต่ให้พิจารณาเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นภายหลังเข้าใจว่าพระบรมวงศานุวงศ์ (ภัสสร)

จะได้เป็นราชการเมืองสตูลและรับฟังคำสั่งสนิทสนมกับเมืองนครศรีธรรมราชตามที่พระมหากษัตริย์ทรงอภัยโทษหรือมากกว่านั้น “

จังหวัดปัตตานี

In the early Rattanakosin era Satun is only one sub-district in the town of Sai Buri called Mugem Satun. The history of Satun is related to Sai Buri. As shown in the royal chronicle of Rattanakosin, the reign of King Phra Phuttha Lertlah Naphalai that “According to the text that appears above

Showed that at that time The Sai city is seen to be separated into two groups: Chao Phraya Sai Paeran, one of them And Phraya forgiveness of Nuraj would have recited himself to the city of Nakhon Si Thammarat Especially

when Phraya Abhai Nurat became the governor of Satun. Which the boundary connected with Nakhon Si Thammarat rather than Sai But Phraya Abhai-nuraj, the governor of Satun for two years, passed away

Whoever will be the governor of Satun, later in that floor cannot find the archives. But consider the events that happen after Understand that the royal family of His Majesty the King (Passanu) would have been the government of Satun And listen to command, intimately with Nakhon Si Thammarat city, as the King forgives him or more. “

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : Countries in the world /

ใส่ความเห็น