จังหวัดตาก

0 Comments

จังหวัดตาก เป็นจังหวัดในภาคตะวันตกหรือบางแห่งจัดอยู่ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับสี่ของประเทศ แต่มีประชากรเบาบางเป็นอันดับสองของประเทศเป็นจังหวัดชายแดนที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ตั้งแต่สมัยสุโขทัย นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สวยงามมากมาย นอกจากนี้จังหวัดตากยังเป็นจังหวัดที่มีอีกเก้าจังหวัด

จังหวัดตาก ในอดีตเป็นเมืองที่มีชาวมอญอาศัยอยู่มาก่อนปรากฏหลักฐานทางศิลปะของชาวมอญในอำเภอบ้านตาก มีประวัติศาสตร์เก่าแก่และเป็นหนึ่งในเมืองที่มีอายุมากกว่าสองพันปีเมื่อการอพยพของชนชาติไทยจากลุ่มแม่น้ำแยงซีทางตอนใต้ลงมาตามแม่น้ำโขง (แม่น้ำสาละวิน) หนึ่งในนั้นข้ามแม่น้ำสาละวิน ผ่านลุ่มน้ำเมยหรือแม่น้ำด่งหยินผ่านดอยในอำเภอแม่สอดมาถึงที่เรียกว่า “เมืองตาก” ในปัจจุบัน

ผู้นำชาวไทยที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองตากในยุคนั้นได้ตั้งตนเป็นกษัตริย์ปกครองสืบต่อกันมาจนถึงปี พ.ศ. 560 พ.ศ. ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มากของพระเจ้าตากอาณาเขตที่อยู่ในอำนาจทอดยาวไปถึงทะเลอันดามันตามบันทึกในพงศาวดารเหนือกล่าวว่าในสมัยพระเจ้าศักดิ์ดำนั้นเมืองตากก็มีการค้าขายกับอินเดีย

เมืองตากจะเสื่อมลงในช่วงพุทธศตวรรษที่ 10 พระยากาฬวันดิศกษัตริย์แห่งเมืองตากซึ่งอพยพมาจากทางตอนใต้ของหุบเขาแม่น้ำแยงซีได้ย้ายไปสร้างเมืองหลวงใหม่ที่เมืองละโว้ทางตอนใต้ของตากลงอีกครั้ง

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก
จังหวัดตาก

Tak Province is a province in the west or some of it is classified in the lower north of Thailand. It has the fourth largest area of ​​the country. But it has the country’s second-most sparsely populated population and is another important border province of Thailand. There is an ancient history from the Sukhothai period. There are also many beautiful natural and cultural attractions. In addition, Tak Province is a province with nine provinces.

Tak Province in the past was a city where Mon people lived before. There is evidence of art of the Mon people in Ban Tak district. It has an ancient history and is one of the more than two thousand years old when the migration of Thai peoples from the southern Yangtze River descends along the Mekong River. (Salween River) One of them crosses the Salween River. Through the Moei River Basin or Dong Yin River, through the mountains in Mae Sot district, arrive at the present called “Mueang Tak”.

Thai leaders who settled in Tak in that era had established himself as the reigning king until the year 560 BC, which was the great king of the Lord Tak territory in The power stretched to the Andaman Sea, as recorded in the North Chronicles, said that in the days of the holy god, Tak was trading with India.

Tak will deteriorate in the 10th century. King of Tak, who emigrated from the southern Yangtze River valley, has moved to rebuild the new capital at Lawo, south of Tak.

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : UFABET

ใส่ความเห็น