จังหวัดยะลา

0 Comments

จังหวัดยะลา เป็นจังหวัดที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศไทยมีพื้นที่ 4,521.078 ตร.กม. ประชากร 532,326 คนชายแดนทางใต้ติดกับประเทศมาเลเซีย เป็นจังหวัดเดียวในภาคใต้ที่ไม่ติดทะเล และเป็นจังหวัดที่อยู่ใต้สุดของประเทศไทย ดังปรากฏในคำขวัญประจำจังหวัดคือ“ ใต้สุดสยามเมืองชายแดนงาม”

จังหวัดยะลา เป็น 1 ใน 4 จังหวัดที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม และเป็นหนึ่งในสามจังหวัดที่ประชากรส่วนใหญ่ใช้ภาษามลายูปัตตานีในการสื่อสาร ประชากรส่วนใหญ่เป็นคนไทยเชื้อสายมลายู ตามด้วยชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวไทยพุทธ อย่างไรก็ตามยะลาเป็นจังหวัดที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างชัดเจน เนื่องจากมีความแตกต่างทางเชื้อชาติภาษาและศาสนา แต่ชนชาติทั้งหลายยังคงรักษาวิถีชีวิตและขนบธรรมเนียมของตนเอง

ยะลาเดิมเป็นอำเภอหนึ่งของจังหวัดปัตตานี ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ได้มีการปรับปรุงการปกครองใหม่ให้เป็นรัฐบาลแบบเสรีมาภิบาลและออกระเบียบการปกครอง 7 อำเภอรัตนโกสินทรศก 120 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดปัตตานีหนองจิกยะหริ่งสายบุรียะลา รังแกและรามันในแต่ละเมืองจะแบ่งออกเป็นตำบลตำบลและหมู่บ้าน ต่อมาในปี พ.ศ. 2447 ได้มีการประกาศให้เมืองปัตตานีดูแลหัวเมืองทั้งเจ็ดขึ้นแทนที่เมืองนครศรีธรรมราช

และยุบเมืองที่เหลืออีก 4 เมืองคือปัตตานียะลาไทรบุรีและรังแก ต่อมาในปี พ.ศ. 2450 ได้แบ่งเมืองยะลาออกเป็น 2 อำเภอคืออำเภอเมืองยะลาและอำเภอยะหา ในปี พ.ศ. 2476 เมืองยะลาได้เปลี่ยนเป็นจังหวัดยะลาตามพระราชบัญญัติราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 2476 เกี่ยวกับการจัดระเบียบการปกครองส่วนภูมิภาค เป็นจังหวัดอำเภอและมีผู้ว่าราชการจังหวัดและกรมการจังหวัดเป็นส่วนบริหารราชการ

จังหวัดยะลา

จังหวัดยะลา
จังหวัดยะลา

Yala province is a province located in the south of Thailand with an area of ​​4,521.078 sq.km., population 532,326 people, the southern border with Malaysia. Is the only province in the south that does not border the sea And is the southernmost province of Thailand As shown in the provincial motto, “Southernmost Siam, Border Ngam Town”

Yala is one of the four provinces where the majority of the population is Islamic. And it is one of the three provinces where the majority of the population uses the Malay Pattani language to communicate. Most of the population is Thai people of Malay descent. Followed by Thai people of Chinese descent and Thai Buddhists However, Yala is clearly a multicultural province. Because there are ethnic, linguistic and religious differences But the peoples have maintained their own way of life and customs.

Yala was originally a district of Pattani province. During the reign of King Chulalongkorn (Rama V), the new rule was reformed to be a free governance government and issued an administrative regulation for 7 Rattanakosinthasok districts 120, which consisted of Pattani, Nong Chik, Yaring, Saiburi, Yala provinces. Bullying and Raman in each city are divided into sub-districts and villages. Later, in 1904, Pattani was declared to oversee seven districts to replace Nakhon Si Thammarat.

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : google UFABET

ใส่ความเห็น