จังหวัดลพบุรี

0 Comments

จังหวัดลพบุรี เป็นจังหวัดในภาคกลางของประเทศไทย แบ่งการปกครองออกเป็น 11 อำเภอมีพรมแดนติดกับ 8 จังหวัดโดยมีการวนตามเข็มนาฬิกาจากทิศเหนือ ได้แก่ เพชรบูรณ์ชัยภูมินครราชสีมาสระบุรีพระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรี

และจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ยุทธศาสตร์ทางทหารที่สำคัญของประเทศ เนื่องจากตั้งอยู่ตอนกลางของประเทศไทยมีพื้นที่อุดมสมบูรณ์เหมาะแก่การประกอบอาชีพเกษตรกรรมและเพาะปลูก ลพบุรีเป็นจังหวัดที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ด้วยการค้นพบโบราณสถานโบราณวัตถุและการตั้งถิ่นฐานก่อนประวัติศาสตร์และในอดีตเคยเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรละโว้

จังหวัดลพบุรี เป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เพราะปรากฏร่องรอยการอยู่อาศัยของมนุษย์ติดต่อกันมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์อย่างน้อย 3,000-4,000 ปีมาแล้วจากการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีจำนวนมาก รวมทั้งหลักฐานเอกสารและจารึกที่กล่าวถึงลพบุรีหลายชิ้นเช่นในพุทธศตวรรษที่ 11-15 มีหลักฐานว่าพงศาวดารเหนือกล่าวถึงพระยากาฬวันดิศพราหมณ์ได้นำผู้คนมาสร้างเมืองละโว้ตั้งแต่ พ.ศ. 1002

นอกจากนี้ยังมีตำนานชินกาลมาลีปกรณ์กล่าวถึงการสร้างเมืองหริภุญไชยในปี พ.ศ. 1204 อีกสองปีคือ พ.ศ. 1206 ส่งทูตล่องไปตามแม่น้ำปิงไปยังเมืองละวาปุระ เชื้อสายของกษัตริย์ลาวาปุระเพื่อปกครองกษัตริย์เลวาปุระได้ให้ธิดาพระนางจามเทวีครองเมืองหริภุญไชย สร้างวัดจามเทวีในหริภุญไชยตำนานเมืองลาวาปุระในชินกาลมาลีปกรณ์ได้รับการยอมรับว่าเป็นลพบุรีในปัจจุบัน สรุปได้ว่าลพบุรีเป็นเมืองสำคัญ แคว้นอื่น ๆ จึงยอมรับและขอเชื้อสายของตนเพื่อปกครอง

จังหวัดลพบุรี

จังหวัดลพบุรี

Lopburi is a province in central Thailand. The administrative division is divided into 11 districts, bordering 8 provinces with a clockwise loop from the north, including Phetchabun, Chaiyaphum, Nakhon Ratchasima, Saraburi, Phra Nakhon Si Ayutthaya, Ang Thong, Singburi.

And Nakhon Sawan Province Lop Buri is a province with an important military strategic area of ​​the country. Because it is located in the middle of Thailand There are fertile areas suitable for occupation of agriculture and cultivation. Lop Buri is an important historical province. With the discovery of ancient sites Antiques and prehistoric settlements and in the past served as the center of the Lavo Empire.

Lop Buri is a city with a long history. Because it appears traces of human habitation consecutively since the prehistoric period at least 3,000-4,000 years ago from the discovery of many archaeological evidence. Including the evidence, documents and inscriptions that mention many pieces of Lop Buri, such as in the 11th-15th Buddhist century, there is evidence that the Northern Chronicles Speaking of Phraya Kanwandis, Brahmin has brought people to build the town of Lavo since 1002.

In addition, there is also a legend of Shinkal Mali Pakorn mentioning the construction of Hariphunchai in 1204, the next two years is 1206, sent an ambassador down the Ping River to Lawapura. The lineage of King Lavapur to rule King Levapura has given her daughter Chamadevi to occupy the city of Hariphunchai. Built the Chamadevi Temple in Hariphunchai The legendary town of Lawapura in Shinkal Mali Pakorn is recognized as Lopburi today. It can be concluded that Lop Buri is an important city. Other regions therefore accepted and asked for their lineage to govern

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : google UFABET

ใส่ความเห็น