จังหวัดนราธิวาส

0 Comments

จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้สุดของประเทศไทย ชายแดนติดกับมาเลเซียตั้งอยู่บนชายฝั่งตะวันออกของแหลมมลายู ห่างจากกรุงเทพมหานคร

ทางรถยนต์ประมาณ 1,149 กิโลเมตรมีเนื้อที่ประมาณ 4,475.43 ตร.กม. หรือ 2,797,143.75 ไร่ทิศเหนือติดกับจังหวัดปัตตานีในอำเภอสายบุรีอำเภอไม้แก่นและอ่าวไทยทิศตะวันออกติดต่อกับอ่าวไทยและรัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย ทิศใต้ติดต่อกับรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดยะลา

จังหวัดนราธิวาส ในอำเภอบันนังสตาพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และภูเขา 2 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมด มีพื้นที่ป่าพรุประมาณ 361,860 ไร่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงเทือกเขาสันกาลาคีรีซึ่งเป็นพรมแดนระหว่างประเทศไทยและมาเลเซีย ลักษณะพื้นที่มีความลาดชันจากตะวันตกไปตะวันออก พื้นที่ราบส่วนใหญ่ติดกับอ่าวไทยและที่ราบลุ่มของแม่น้ำ 4 สาย ได้แก่ แม่น้ำบางนราแม่น้ำสายบุรีแม่น้ำตากใบ

และแม่น้ำโก – ลกมีประชากร 796,239 คนแยกเป็นชาย 393,837 คนหญิง 402,402 คนโดยจังหวัดนราธิวาสมีศูนย์กลางทางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมอยู่ที่อำเภอสุไหงโก – ลก ซึ่งเป็นอำเภอใหญ่และมีความเจริญกว่าจังหวัดมาก

จังหวัดนราธิวาส

Narathiwat is a province in the south of Thailand. It is one of the southernmost provinces of Thailand. Border with Malaysia Located on the eastern coast of Malaya. Away from Bangkok

Approximately 1,149 kilometers by car, with an area of ​​approximately 4,475.43 square kilometers or 2,797,143.75 rai, north of border with Pattani province in Saiburi districts, Maikaen districts and the Gulf of Thailand, east of contact with the Gulf of Thailand and Kelantan State Malaysia South contact with Kelantan State Malaysia West borders with Yala

In the district of Bannang Sata Most of the area is forests and mountains, two-thirds of the total area. There are approximately 361,860 rai of peat forest in the southwest, reaching the Sankalakiri mountain range, which is the border between Thailand and Malaysia. The area features a slope from west to east. Most of the plain areas are adjacent to the Gulf of Thailand and the lowland plains of 4 rivers, namely the Bang Nara River, the Sai Buri River, the Tak Bai River.

And the Go-lok River It has a population of 796,239 people, separated by 393,837 men and 402,402 women, with Narathiwat Province having the economic, trade, investment and industrial center in Su-ngai Kolok District. Which is a large district and is much more prosperous than the province

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : google UFABET

ใส่ความเห็น