จังหวัดร้อยเอ็ด

0 Comments
จังหวัดร้อยเอ็ด

ประวัติศาสตร์ จังหวัดร้อยเอ็ด เคยเป็นเมืองที่เจริญรุ่งเรืองมาตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ มีชื่อปรากฏในตำนานอุรังคธาตุว่าสาเกตนครหรือเมืองร้อยเอ็ดประตูเพราะเป็นเมืองที่มีความเจริญรุ่งเรืองมีเมืองมาก ชื่อเมือง. “ประตูเมืองร้อยเอ็ด” น่าจะเป็นชื่อเชิงเปรียบเทียบเพื่อเป็นการอวยพรและแสดงถึงความยิ่งใหญ่ของเมืองแทนที่จะเป็นเมืองที่มีประตูเมืองจริงถึงประตูเมืองร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด ซึ่งตั้งชื่อเพื่อสะท้อนความเจริญรุ่งเรืองผ่านการมีประตูเมืองหลายแห่งน่าจะได้รับอิทธิพลหรือจำลองแบบมาจากเมืองหรืออาณาจักรที่เคยรุ่งเรืองในสมัยโบราณทวารวดีซึ่งหมายถึงเมืองที่มีประตูรอบกำแพง หรือเหมือนหงสาวดีมีประตูล้อมรอบกำแพงเมืองยี่สิบประตูแต่ละประตูจะตั้งชื่อตามเมืองของตน

เช่นเชียงใหม่อโยธยาจังหวัดนครราชสีมาเป็นต้นนอกจากนี้การตั้งชื่อเมืองให้ดูใหญ่โตเกินความเจริญถือเป็นการตั้งชื่อเมืองหรืออาณาจักรในสมัยโบราณ

สำหรับข้อสันนิษฐานว่าเมืองร้อยเอ็ดน่าจะมีเพียงสิบเอ็ดอำเภอเนื่องจากจำนวนการเขียนในภาษาลาวโบราณเลขสิบเอ็ดประกอบด้วยเลขสิบและเลขหนึ่ง (10 + 1 = 101) ทำให้อ่านคำผิด ร้อยเอ็ด. น่าจะเป็นสมมติฐานที่ผิด

เพราะจากการตรวจสอบข้อความธรรมในต้นฉบับใบลานเรื่องอุรังคธาตุไม่พบจุดที่เขียนชื่อเมืองร้อยเอ็ดเป็นตัวเลข แทนที่จะเขียนถึงร้อยเอ็ดเป็นตัวอักษรทุกจุด (รวม 59 คะแนน) และไม่มีข้อความอธิบายชื่ออำเภอทั้ง 11 อำเภอ (อ่านเพิ่มเติมที่ร้อยเอ็ดไม่ใช่สิบเอ็ดหรือ 10 + 1 โดยสุวรรณ (ลีขจร)

จังหวัดร้อยเอ็ด

จังหวัดร้อยเอ็ด

History used to be a thriving city from prehistoric times. The name appears in the Urangkhathat legend that Sake Nakhon or Mueang Roi Et Pratu Because it is a city with a prosperity with a lot of cities. The name of the city. “Roi Et Gate” is likely to be a metaphorical name as a blessing and represents the greatness of the city rather than the city has actual city gates up to Roi Et gates.

Which is named to reflect prosperity through the presence of many city gates Should have been influen

Such as Chiang Mai, Ayothaya, Nakhon Ratchasima Province, etc. In addition, the name of the city to look too grand for the prosperity is considered a common naming of a city or kingdom in ancient times.

As for the assumption that Roi Et city should have only eleven districts Due to the number of writing in the ancient Lao language The number eleven consists of the number ten and the number one (10 + 1 = 101) causing a false reading of the word Roi Et. Probably the wrong hypothesis

Because from examining the Dharma text in the Bai Lan manuscript about Urangkathat, there is no point where the name of Roi Et City is written in numbers. Instead, it was written

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : google UFABET

ใส่ความเห็น