จังหวัดตาก

0 Comments
จังหวัดตาก

จังหวัดตาก ในอดีตเป็นเมืองที่มีชาวมอญอาศัยอยู่มาก่อนปรากฏหลักฐานตามศิลปะของชาวมอญในอำเภอบ้านตาก มีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่และเป็นหนึ่งในเมืองที่มีอายุมากกว่าสองพันปีเมื่อการอพยพของชนชาติไทยจากลุ่มแม่น้ำแยงซีทางตอนใต้ลงมาตามแม่น้ำโขง (แม่น้ำสาละวิน) หนึ่งในนั้นข้ามแม่น้ำสาละวิน ผ่านลุ่มน้ำเมยหรือแม่น้ำด่งหยินผ่านดอยในอำเภอแม่สอดมาถึงที่เรียกว่า “เมืองตาก” ในปัจจุบัน

ผู้นำชาวไทยที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองตากในยุคนั้นได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองสืบเนื่องมาจนถึงปี พ.ศ. 560 พ.ศ. ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มากของพระเจ้าตากอาณาเขตที่มีอำนาจทอดยาวไปถึงทะเลอันดามันตามที่บันทึกไว้ในพงศาวดารเหนือกล่าวว่าในสมัยพระเจ้าศักดิ์ดำนั้นพระเจ้าตากมีการค้าขายกับอินเดียเช่นกัน

จังหวัดตาก คงจะเสื่อมลงในช่วงพุทธศตวรรษที่ 10 พระยากาฬวันดิศกษัตริย์แห่งเมืองตากซึ่งอพยพมาจากทางตอนใต้ของหุบเขาแม่น้ำแยงซีได้ย้ายไปสร้างเมืองหลวงใหม่ที่เมืองละโว้ทางตอนใต้ของเมืองตากลงมาอีกครั้ง

ยุคพระเจ้าตากบางส่วนถูกทิ้งร้าง อาจกลายเป็นเมืองร้างดังในพงศาวดารภาคเหนือกล่าวถึงการเดินทางของพระนางจามเทวีธิดาของกษัตริย์ละโว้ (รายากาฬวันดิศ) ไปครองเมืองหริภุญไชย (ลำพูน) เมื่อประมาณ พ.ศ. 1176 ทางแม่น้ำปิง พระนางจามเทวีเสด็จขึ้นสำรวจริมฝั่งแม่น้ำพบร่องรอยของกำแพงเมืองเก่าที่ถูกทิ้งร้างจึงโปรดให้สร้างเมืองใหม่ชื่อว่า “เมืองตาก”

จังหวัดตาก

จังหวัดตาก

Tak town in the past was a city where Mon people lived before, evidenced by the art of the Mon people in Ban Tak district. It has an ancient history and is one of the more than two thousand years old when the migration of the Thai people from the southern Yangtze River

The Thai leader who immigrated in Tak in that era established himself as the reigning king until 560 BC, the great king of the land of God. The power stretched to the Andaman Sea, as recorded


The city of Tak may deteriorate in the 10th century. King of Tak, who emigrated from the southern Yangtze River valley, has moved to build a new capital at Lawo, south of Tak. Come down again.

The time of the gods is partially deserted. May become a deserted city, as in the Northern chronicles, referring to the journey of Queen Chamadevi, the daughter of King Lavo. (Raya Kan Wandis) to occupy the city of Hariphunchai (Lamphun) around 1176 on the Ping River”

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : google UFABET

ใส่ความเห็น