จังหวัดลำพูน

0 Comments

จังหวัดลำพูน เป็นจังหวัดที่เล็กที่สุดในภาคเหนือ นับเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์ยาวนาน เคยเป็นที่ตั้งของเมืองหริภุญไชยในสมัยพระนางจามเทวีเดิมชื่อเมืองหริภุญไชยเป็นเมืองโบราณอายุประมาณ 1,343 ปีตามพงศาวดารโยนกเล่าต่อ ๆ กันมาเกี่ยวกับการสร้างเมืองหริภุญไชย โดยฤาษีวสุเทพได้เกณฑ์ชาวเมงซอนหรือชนชาติมอญมาสร้างเมืองนี้ในบริเวณระหว่างแม่น้ำทั้งสอง

เป็นแม่น้ำกวงและแม่น้ำปิงเมื่อสร้างเสร็จได้ส่งทูตไปเชิญพระธิดาของพระเจ้าละโว้พระนาม “จามเทวี” เป็นปฐมกษัตริย์ปกครองเมืองหริภุญไชยสืบต่อจากกษัตริย์หลายพระองค์ในเวลาต่อมา จนถึงสมัยพญายีบาได้สูญเสียการปกครองของพญามังรายที่รวบรวมดินแดนทางเหนือเป็นอาณาจักรล้านนา

แม้ว่าเมืองลำพูนจะตกอยู่ภายใต้การปกครองของอาณาจักรล้านนา แต่ก็เป็นผู้ที่ส่งต่อมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรมให้กับผู้ที่เข้ามายึดครองตามหลักฐานโดยทั่วไปในเวียงกุมกาม

และจังหวัดเชียงรายลำพูนจึงคงความสำคัญทางศิลปวัฒนธรรมของอาณาจักรล้านนา จนถึงสมัยพระเจ้าตากสินมหาราชเมืองลำพูนจึงได้เข้ามาในราชอาณาจักรไทย มีผู้ปกครองเมืองเรื่อยมาจนถึงสมัยรัตนโกสินทร์ต่อมาหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ. 2475

เมื่อเจ้าเมืองคนสุดท้ายคือพลตรีจักรคำขจรศักดิ์ตายเมืองลำพูนจึงเปลี่ยนเป็นจังหวัดมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นเจ้าเมืองสืบมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากลำพูนจะมีชื่อเสียงในฐานะเมืองประวัติศาสตร์แล้ว ยังเป็นแหล่งปลูกลำไยอีกด้วย

เครื่องรางทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญและผ้าทอชั้นดีปัจจุบันมีประตูเมืองหลักทั้งสี่ทิศคือประตูช้างสีเหนือทิศตะวันออกประตูท่าข้ามประตูลี้ทิศตะวันตกประตูลี้ทิศตะวันตกมีกำแพงเมืองเก่าทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือคือประตูท่านาง

Lamphun is the smallest province in the north. It is another province with a long history. Used to be the location of the city of Hariphunchai During the period of Phra Nang Chamadevi Formerly known as the city Hariphunchai It is an ancient city about 1,343 years

It is the Kuang River and the Ping River, when completed, sent envoys to invite the daughter of the King of Lawo, the name “Chamadevi”, to be the first king, ruling the city of Hariphunchai

Although the city of Lamphun will fall under the rule of the Lanna Kingdom But has been the one who passed the artistic and cultural heritage to those who took over As evidenced in general in Wiang Kum Kam

And Chiang Rai, Lamphun Province, thus maintaining the importance of arts and culture of the Lanna Kingdom. Until the reign of King Taksin the Great Lamphun

When the last ruler was Major General Chakrakkhamkhachonsak Die Lamphun city therefore changed to a province There is a provincial governor as the ruler dating until the present. In addition to Lamphun, it is famous as a historic city. Is also a source of longan cultivation

Important historical amulets And fine woven fabrics Currently there are main city gates in all four directions: North Chang Si Gate East Tha Kham Gate South Li Gate West gate There is an old city wall to the northeast, namely Tha Nang Gate.

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : google UFABET

ใส่ความเห็น