จังหวัดสุรินทร์

0 Comments
จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์ สมัยทวารวดีมีหลักฐานการตั้งถิ่นฐานมาก่อนในดินแดนอีสานใต้ สู่พื้นที่อีสานตอนกลางโดยชนชาติแรกที่อาศัยอยู่ในชาติพันธุ์มอญละว้าและเขมร

อาณาจักรขอมเจริญรุ่งเรือง ราวพุทธศตวรรษที่ 16 ถึง 18 เป็นต้นมาชาวเขมรซึ่งเป็นชนพื้นเมืองในอีสานใต้และลาวสยามกัมพูชาและญวน

สุรินทร์เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีประวัติความเป็นมายาวนานจากหลักฐานทางโบราณคดีที่พบ ข้อมูลพงศาวดารเรื่องราวตำนานและตำนานที่สืบทอดต่อกันมาเป็นที่อยู่อาศัยของกลุ่มชาติพันธุ์หลายกลุ่ม ได้แก่ เขมรลาวกูยทำให้เกิดการผสมผสานระหว่างภาษาและวัฒนธรรมต่างๆอย่างกลมกลืน

เมืองเก่าสุรินทร์เมืองเก่า. ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลเมืองสุรินทร์มีมนุษย์เข้ามาตั้งชุมชนตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลาย ชุมชนมีลักษณะเป็นเนินดินมีคูน้ำล้อมรอบเป็นวงรีหรือวงกลมกว้างประมาณ 1,000 เมตรยาว 1,300 เมตร

เป็นลักษณะเฉพาะของผังเมืองโบราณตั้งแต่สมัยก่อนประวัติศาสตร์ตอนปลายจนถึงสมัยประวัติศาสตร์ตอนต้นซึ่งมีอยู่ทั่วไปในพื้นที่อีสานตอนล่าง กรมศิลปากรได้ประกาศขึ้นทะเบียนแหล่งโบราณคดีเมืองสุรินทร์ในราชกิจจานุเบกษาเล่ม 95 ตอนที่ 98 ลงวันที่ 19 กันยายน 2521

จังหวัดสุรินทร์

จังหวัดสุรินทร์

The Dvaravati period has evidence of early settlement in the southern Isan land. To the Central Isan area by the first peoples living in the Mon, Lawa and Khmer ethnicities.

The Khmer kingdom is prosperous. Around the 16th to 18th Buddhist centuries, the Khmer people were indigenous to the South Isan and Laos, Siam, Cambodia and Yuan.

Surin is a province in the Northeast. There is a long history of archaeological evidence found. Chronicle information, stories, legends and legends are inhabited by many ethnic groups including Khmer, Lao Kui, creating a harmonious blend of languages ​​and cultures.

Surin old town, old city. Located in Surin Municipality, human beings have come to establish the community since the late prehistoric period The community is a mound with an oval or circular moat, approximately 1,000 meters wide and 1,300 meters long.

It is a peculiarity of the ancient city plan from the late prehistory to the early history, which is common in the lower Isan area. The Fine Arts Department has announced the registration of the Muang Surin Archaeological Site in the Government Gazette, Volume 95, Part 98, dated September 19, 1978.

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : google UFABET

ใส่ความเห็น