จังหวัดตาก

0 Comments
จังหวัดตาก

จังหวัดตาก เป็นจังหวัดในภาคตะวันตกหรือบางแห่งถูกจัดให้อยู่ในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศ แต่มีประชากรเบาบางเป็นอันดับสองของประเทศเป็นจังหวัดชายแดนที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ตั้งแต่สมัยสุโขทัย นอกจากนี้ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สวยงามมากมาย นอกจากนี้จังหวัดตากเป็นจังหวัดที่มีจังหวัดอื่น ๆ อีกเก้าจังหวัด

เมืองตากในอดีตเป็นเมืองที่มีคนมอญอาศัยอยู่มาก่อนตามหลักฐานศิลปะมอญในอำเภอบ้านตากมีประวัติศาสตร์อันเก่าแก่และเป็นหนึ่งในเมืองที่มีอายุมากกว่าสองพันปีเมื่อมีการอพยพของชนชาติไทยจาก ตอนใต้ของลุ่มแม่น้ำแยงซีลงไปตามแม่น้ำโขง

(แม่น้ำสาละวิน) แห่งหนึ่งข้ามแม่น้ำสาละวิน ผ่านลุ่มน้ำเมยหรือแม่น้ำด่งหยินผ่านภูเขาในอำเภอแม่สอดมาถึงที่เรียกว่า “เมืองตาก” ในปัจจุบัน

ผู้นำของไทยที่อพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในเมืองตากในยุคนั้นได้สถาปนาตัวเองขึ้นเป็นกษัตริย์ปกครองสืบต่อกันมาจนถึงปี พ.ศ. 560 บ. ซึ่งเป็นกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่มากของพระเจ้าตากอาณาเขตที่อยู่ในอำนาจทอดยาวไปถึงทะเลอันดามันตามบันทึกในพงศาวดารเหนือกล่าวว่าในสมัยพระเจ้าศักดิ์ดำเมืองตากก็มีการค้าขายกับเมืองอินเดียด้วย

จังหวัดตาก

Tak is a province in the west, or some are classified in the lower north of Thailand. It has the fourth largest area in the country, but is the second sparsely populated in the country. There is an ancient history from the Sukhothai period. There are also many beautiful natural and cultural attractions. In addition, Tak Province is a province with nine other provinces.

Tak City in the past was a city where Mon people lived before, as evidenced by the art of Mon in Ban Tak district, it has a very ancient history and is one of the cities that is more than two thousand years old. South of the Yangtze River down the Mekong River.

(Salween River) One across the Salween River. Through the Moei River Basin or Dong Yin River, through the mountains in Mae Sot district, comes to the present known as “Mueang Tak”.

The leaders of Thailand who settled in Tak in that era established themselves as the reigning king until the year 560 B.C., the great king of the Lord Tak territory. In power extending to the Andaman Sea, as recorded in the Northern Chronicle, said that during the reign of King Damuang Tak, there was trade with India.

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : google UFABET

ใส่ความเห็น