จังหวัดนราธิวาส

0 Comments
จังหวัดนราธิวาส

จังหวัดนราธิวาส เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้สุดของประเทศไทย ชายแดนติดกับมาเลเซียตั้งอยู่ทางชายฝั่งตะวันออกของแหลมมลายู ห่างจากกรุงเทพมหานครโดยรถยนต์ประมาณ 1,149 กิโลเมตร

มีเนื้อที่ประมาณ 4,475.43 ตร.กม. หรือ 2,797,143.75 ไร่ ติดต่อกับจังหวัดปัตตานีในอำเภอสายบุรีอำเภอไม้แก่นและอ่าวไทยด้านตะวันออกมีพรมแดนติดกับอ่าวไทยและรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียทิศใต้ติดต่อกับรัฐกลันตันประเทศมาเลเซีย

ทิศตะวันตกติดต่อกับจังหวัดยะลาในเขตอำเภอบันนังสตาพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าไม้และภูเขา 2 ใน 3 ของพื้นที่ทั้งหมด มีพื้นที่ป่าพรุประมาณ 361,860 ไร่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ถึงเทือกเขาสันกาลาคีรีซึ่งมีพรมแดนติดไทย – มาเลเซีย

ลักษณะพื้นที่มีความลาดชันจากตะวันตกไปตะวันออก ที่ราบส่วนใหญ่ติดกับอ่าวไทยและแม่น้ำ 4 สาย ได้แก่ แม่น้ำบางนราแม่น้ำสายบุรีแม่น้ำตากใบและแม่น้ำโก – ลก มีจำนวน 796,239 คนแยกเป็นชาย 393,837 คนและหญิง 402,402 คน

จังหวัดนราธิวาสมีศูนย์กลางเศรษฐกิจการค้าการลงทุนและอุตสาหกรรมอยู่ที่อำเภอสุไหงโก – ลก ซึ่งเป็นอำเภอใหญ่และมีความเจริญกว่าจังหวัดมาก

ชื่อนราธิวาสเป็นชื่อที่ตั้งขึ้นใหม่ในปี พ.ศ. 2458 ชื่อเดิมของพื้นที่นี้คือมนาราหรือมนารสซึ่งได้รับมาจากคำว่า “กัวลมานารา” แปลว่า “กระโจมไฟ” หรือ “หอที่ปากน้ำ” คนไทยที่นับถือศาสนาพุทธจะเรียกว่าบัง นราหรือบางนาค. ต่อมาในปี พ.ศ. 2458 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯให้เปลี่ยนชื่อเมืองเป็นเมืองนราธิวาสซึ่งมีความหมายว่า “ที่อยู่อันยิ่งใหญ่ของประชาชน”

จังหวัดนราธิวาส

Narathiwat is a province in southern Thailand. It is one of the southernmost provinces of Thailand. The border with Malaysia is on the east coast of the Malay Peninsula. Approximately 1,149 kilometers from Bangkok by car.

It has an area of ​​approximately 4,475.43 sq.km. or 2,797,143.75 rai, dealing with Pattani in Saiburi District, Maikaen District and the eastern Gulf of Thailand, bordering the Gulf of Thailand and the state of Kelantan, Malaysia in the south, bordering the state of Kelantan, Malaysia

The west is connected to Yala Province in Bannang Sata District, mostly forests and mountains, two-thirds of the total area. It has an area of ​​approximately 361,860 rai of peat forest in the southwest to the Sankalakiri mountain range, bordering Thailand-Malaysia.

The area style has a slope from west to east. Most of the plains bordering the Gulf of Thailand and the four rivers – Bang Nara River, Sai Buri River, Tak Bai River and Go-Lok River – number 796,239 people, separated into 393,837 men and 402,402 women.

Narathiwat has an economic, trade, investment and industrial center in Su-ngai Kolok District, which is a large district and much more prosperous than the province.

The name Narathiwat is a newly established name in 1915, the former name of this area is Manara or Manaros, which is derived from the word “kualmanara” meaning “beacon” or “Hall at Pak Nam” Buddhist Thai people will call it a shield. Nara or Bangna. Later, in the year 1915, His Majesty King Rama VI ordered to change the name of the city to Narathiwat, which means “Narathiwat”. “Great address of the people”

ติดตามข้อมูลได้ที่ : http://bdxx315.net/

ขอบคุณสาระเพิ่มเติมจาก : google UFABET

ใส่ความเห็น