จังหวัดของประเทศไทย

0 Comments
จังหวัดของประเทศไทย

จังหวัดของประเทศไทย เป็นเขตการปกครองส่วนภูมิภาคของประเทศไทย ปัจจุบันมีทั้งหมด 76 จังหวัด (กรุงเทพมหานครไม่ใช่จังหวัด จังหวัดเป็นหน่วยงานระดับต้น ๆ ของรัฐบาล เป็นหน่วยการปกครองส่วนภูมิภาคที่รวมหลายอำเภอเข้าด้วยกันและเป็นนิติบุคคล ในแต่ละจังหวัดปกครองโดยผู้ว่าราชการจังหวัด

จังหวัดจัดกลุ่มออกเป็นภาคต่างๆโดยใช้เกณฑ์ที่แตกต่างกัน ซึ่งมีทั้งแบ่งอย่างเป็นทางการโดยราชบัณฑิตยสถานเพื่อใช้ในตำราและการแบ่งหน่วยงานต่างๆตามการใช้ชื่อจังหวัดนั้นจะเหมือนกับชื่ออำเภอที่ตั้งศูนย์กลางของจังหวัด

ตัวอย่างเช่นศูนย์กลางการปกครองของจังหวัดเพชรบุรีอยู่ที่อำเภอเมืองเพชรบุรีเป็นต้น แต่ชื่ออำเภอเหล่านี้มักเรียกโดยย่อว่า “อำเภอเมือง” ยกเว้นจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งใช้ชื่อจังหวัดเป็นชื่ออำเภอที่ตั้งศูนย์กลางการปกครองโดยตรง (อำเภอพระนครศรีอยุธยา)

หน่วยการปกครองย่อยไปยังจังหวัดคือ “อำเภอ” ซึ่งมีทั้งหมด 878 อำเภอและจำนวนอำเภอจะแตกต่างกันไปในแต่ละจังหวัด เขตการปกครองของกรุงเทพมหานครมีทั้งหมด 50 เขต

2435 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้มีการปฏิรูประบบบริหารราชการครั้งใหญ่ตามอารยะประเทศในโลกตะวันตกโดยตั้งกระทรวงใหม่ 12 กระทรวงและโอนจังหวัดทั้งหมดไปสังกัดกระทรวงมหาดไทย

โดยมีสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพ (ขณะนั้นดำรงพระยศกรมหมื่นดำรงราชานุภาพ) เป็นเสนาบดีคนแรก

จังหวัดของประเทศไทย

จังหวัดของประเทศไทย

The province is a provincial administrative area of ​​Thailand. There are currently 76 provinces (Bangkok, not the province [b]). The province is the top-level government agency, it is the provincial administrative unit that unites several districts and is a juristic person. Each province is ruled by a provincial governor.

Provinces are grouped into different sectors using different criteria. Which is both formally divided by the Royal Institute for use in textbooks and the division of various departments according to the use of the province’s name is the same as the name of the district located in the center of the province.

For example, the administrative center of Phetchaburi Province is Muang Phetchaburi District, etc. But these district names are often abbreviated as “Muang District” except Phra Nakhon Si Ayutthaya Province. Which uses the name of the province as the name of the district where the administrative center is directly (Phra Nakhon Si Ayutthaya District)

Sub-administrative units to a province are “districts” with a total of 878 districts and the number of districts varies from province to province. There are 50 administrative districts of Bangkok.

2435 His Majesty King Chulalongkorn graciously pleased. There will be a major reform of the civil administration system in accordance with civilized countries in the western world by setting up 12 new ministries and transferring all provinces to the Ministry of Interior.

With Somdej Phraya Boromwong her Krom Phraya Damrong Rachanuphab (At that time holding the rank of Krom Muen Damrong Rajanupab) was the first Chancellor.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

ใส่ความเห็น