จังหวัดปัตตานี

0 Comments
จังหวัดปัตตานี

จังหวัดปัตตานี เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคใต้ของประเทศไทย ติดต่อกับจังหวัดนราธิวาสยะลาและสงขลา คำว่าปัตตานีมาจากภาษามลายูคำว่าปัตตานี ซึ่งมาจากคำว่า Pata Ini (“หาดนี้”) อีกครั้งหนึ่ง

ปัตตานีเป็นหนึ่งในห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ ตั้งอยู่บนชายฝั่งทะเลด้านตะวันออกของภาคใต้สุดติดกับทะเลจีนใต้ห่างจากกรุงเทพฯประมาณ 1,055 กิโลเมตรโดยรถยนต์หรือ 1,025 กิโลเมตรโดยรถไฟ (สถานีรถไฟโคกโพธิ์)

รวมทั้งภูเขาทรายขาวในเทือกเขาสันกาลาคีรีมีแม่น้ำสำคัญ 2 สายคือแม่น้ำปัตตานีและแม่น้ำสายบุรี สภาพอากาศอบอุ่นตลอดทั้งปี อุณหภูมิเฉลี่ย 27.5 องศาเซลเซียสของฝนในช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมปริมาณน้ำฝนเฉลี่ย 1,750.9 มิลลิเมตร / ปี (เฉลี่ยมากกว่า 30 ปี)

ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลาม รองลงมาคือศาสนาพุทธและอื่น ๆ ประชากร 87.25% นับถือศาสนาอิสลาม 12.72% ของประชากรนับถือศาสนาอิสลามและนับถือศาสนาอื่น 0.03% ในปี 2558 ประชากรร้อยละ 86.25 นับถือศาสนาอิสลาม

ชาวพุทธ 13.70% และศาสนาอื่น ๆ 0.05% ในปี 2555 หลังการก่อวินาศกรรมระเบิดถนนสายหลักในจังหวัดปัตตานี ส่งผลให้ชาวไทยเชื้อสายจีนและชาวไทยพุทธจำนวนมากอพยพมาจากจังหวัดปัตตานี ประชากรชาวพุทธหดตัวลงอย่างกะทันหัน

จังหวัดปัตตานี 

Pattani Province is one of the southern provinces of Thailand. Contact with Narathiwat, Yala and Songkhla provinces. The word Pattani comes from the Malay word Pattani. Which is once again derived from Pata Ini (“beach”).

Pattani is one of the five southern provinces. Located on the eastern coast of the southernmost region, adjacent to the South China Sea, approximately 1,055 kilometers from Bangkok by car or 1,025 kilometers by train. (Khok Pho Railway Station)

Including the white sand mountains in the Sankalakiri mountain range, there are two major rivers: Pattani River and Saiburi River. The climate is warm all year round. Average temperature of 27.5 degrees Celsius of precipitation from December to January, average rainfall 1,750.9 millimeters / year (over 30 years average)

The majority of the population is Islamic. Followed by Buddhism and others, 87.25% of the population profess Islam, 12.72% of the population profess Islam and 0.03% other religion in 2015, 86.25% of the population is Islamic.

Buddhists 13.70% and other religions 0.05% in 2012 after the sabotage of the main road in Pattani province. As a result, many Thai-Chinese and Thai Buddhists emigrated from Pattani Province. The Buddhist population abruptly shrinks.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

ใส่ความเห็น