จังหวัดเพชรบูรณ์

0 Comments

จังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นจังหวัดในภาคกลางตอนบนของประเทศไทย มีเนื้อที่ประมาณ 12,668 ตารางกิโลเมตร ซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใหญ่เป็นอันดับเก้าของประเทศ มีประชากร 994,397 คน แบ่งออกเป็น 11 อำเภอ และมีเทศบาลนครเพชรบูรณ์เป็นศูนย์กลางของจังหวัด เป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติ อุดมสมบูรณ์ และมีสถานที่ท่องเที่ยวมากมาย

ชื่อจังหวัดเพชรบูรณ์ ในอดีตน่าจะเรียกเมืองว่า “เพชรบุระ” ตามที่ปรากฏในจารึกล้านทอง พบจากเจดีย์รูปทรงพุ่มข้าวบิน วัดมหาธาตุ แปลว่าเมืองแห่งพืชผล แต่ในเวลาต่อมาได้มีการเปลี่ยนหรือเปลี่ยนชื่อ “เพชรบูรณ์” และเปลี่ยนเป็น “เพชรบูรณ์” กลายเป็นเมืองที่อุดมไปด้วยเพชร และได้ใช้เป็นส่วนหนึ่งของตราประจำจังหวัด

เพชรบูรณ์ แปลว่า เมืองแห่งพระพุทธเจ้า หรือ เมืองแห่งวิถีชีวิตชาวพุทธ แปลว่า เมืองที่ผู้คนอาศัยอยู่ตามหลักพระพุทธศาสนา คำว่า “เพชร” ในคำว่าเพชรบูรณ์เป็นศัพท์ทางศาสนา ไม่ได้หมายถึงเพชรที่เป็นอัญมณี (เพชร) แต่จากคำว่า สะปันยา หมายถึง ผู้รู้ทุกสิ่ง (หมายถึงพระพุทธเจ้า)

แล้วเหลือสองพยางค์ตามลักษณะของกรรมวิธีที่เป็นสรรเพชญ์ แล้วเอาคำเดียว เพชร มารวมกับคำว่า ปุระ รวมกันเป็น เพชรปุระ ที่บิดเบี้ยวจนกลายเป็นเพชรบูรณ์ในปัจจุบัน คล้ายชื่อเมืองจันทบูร แปรสภาพเป็นจันทบุรี

เพชรบูรณ์ แปลว่า เมืองแห่งพระพุทธเจ้า พิษณุโลก แปลว่า เมืองแห่งพระวิษณุ และโลกสวรรค์ หมายถึง เมืองแห่งสวรรค์

จังหวัดเพชรบูรณ์

Phetchabun Province is a province in the upper central region of Thailand. It has an area of ​​approximately 12,668 square kilometers. It is the ninth largest area in the country with a population of 994,397, divided into 11 districts and has Phetchabun Municipality as the center of the province. It is a province with abundant natural resources and many tourist attractions.

Name of Phetchabun Province In the past, the city should have been called “Phetbura” as it appeared in the million gold inscription. Found from a bush shaped chedi, Wat Mahathat means “City of Crops”. but later changed or renamed “Phetchabun” [5] and changed to “Phetchabun” to become a city rich in diamonds. and was used as part of the provincial seal.

Phetchabun means city of Buddha or city of Buddhist way of life means a city where people live according to Buddhism. The word “Phet” in Phetchabun is a religious term. Not referring to a diamond that is a gem (diamond), but from the word Sapanya means the knower of everything. (meaning Buddha)

And then left two syllables according to the nature of the sage process. Then take one word, diamond, and combine with the word “Pura” together to form Phetpura, which is distorted to become the present Phetchabun. similar to the name of the city of Chanthaboon transformed into Chanthaburi

Phetchabun means City of Buddha, Phitsanulok means City of Lord Vishnu and Heavenly World means City of Heaven

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

ใส่ความเห็น