ชาวมอญ

0 Comments

ชาวมอญ เป็นจังหวัดทางตะวันตกหรือบางแห่งในภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย มีพื้นที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของประเทศ แต่เป็นพื้นที่ที่มีประชากรเบาบางที่สุดเป็นอันดับ 2 ของประเทศ เป็นจังหวัดชายแดนที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของประเทศไทย มีประวัติศาสตร์เก่าแก่ตั้งแต่สมัยสุโขทัย

นอกจากนี้ยังมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่สวยงามอีกมากมาย นอกจากนี้ จังหวัดตากยังเป็นจังหวัดที่มีพรมแดนติดกับอีก 9 จังหวัด

เมืองตากในอดีตเคยเป็นเมืองที่ชาวมอญเคยอาศัยอยู่มาก่อน หลักฐานของศิลปะมอญปรากฏอยู่ในอำเภอบ้านตาก มีประวัติศาสตร์เก่าแก่และเป็นหนึ่งในเมืองที่มีอายุกว่าสองพันปี เมื่อมีการอพยพของคนไทยจากแอ่งแยงซีใต้ลงมาตามลำน้ำคงคา (แม่น้ำสาละวิน)

หนึ่งในนั้นข้ามแม่น้ำสาละวิน ผ่านลุ่มน้ำเมยหรือแม่น้ำตงยิน เข้าช่องเขา อ.แม่สอด มาถึงที่ปัจจุบันเรียกว่า “เมืองตาก”

ผู้นำคนไทยที่อพยพมาตากในยุคนั้น ทรงสถาปนาพระองค์เองเป็นกษัตริย์ปกครองสืบเนื่องสืบเนื่องมาจนถึง พ.ศ. 560 รัชกาลพระเจ้าศักดำซึ่งเป็นพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่แห่งตาก

มีอาณาเขตที่มีอำนาจขยายไปถึงทะเลอันดามันดังที่บันทึกไว้ในพงศาวดารภาคเหนือกล่าวว่าในรัชกาลพระเจ้าสักดำ ตากยังค้าขายกับเมืองต่างๆ ของอินเดียด้วย

ชาวมอญ

Tak Province It is a province in the west or somewhere in the lower north of Thailand. It is the 4th largest area in the country, but is the 2nd most sparsely populated area in the country. It is another important border province of Thailand. It has an old history since the Sukhothai period.

There are also many beautiful natural and cultural attractions. In addition, Tak Province is a border province with 9 other provinces

Tak in the past used to be a city where Mon people used to live before. Evidence of Mon art appears in Ban Tak District. It has an ancient history and is one of the two thousand year old town. When the migration of Thai people from the southern Yangtze basin down the Ganges River (Salween River)

One of them crosses the Salween River. Passing through the Moei River Basin or the Tong Yin River, into the gorge, Mae Sot District, to what is now known as “Tak City”

Leaders of Thai people who migrated to Tak in that era. He established himself as the ruling monarch continually until 560 AD, the reign of Phra Chao Sakdam, the great monarch of Tak.

There is a territory whose power extends to the Andaman Sea, as recorded in the northern chronicles said during the reign of King Sakdam. Tak also trades with various cities. of India.

ติดตามสาระ ประวัติ ศาสตร์ชาติไทยต่อได้ที่นี่  >>>> คลิ๊ก <<<<

ขอบคุณข้อมูลเพิ่มเติมจาก Google

ใส่ความเห็น